User terms

1. Inledning

Vi är Gimi AB, ett svenskt företag, (Hädanefter “Gimi”, “Vi, “Oss”, “Vår”, “Vårt”).

Dessa användarvillkor (“Villkoren”) är gällande mellan Gimi och dig och gäller din åtkomst och användning av Tjänsten. Det är viktigt att du läser igenom Användarvillkoren noggrant innan du använder tjänsten.

Genom att registrera som en användare hos Gimi och använda Tjänsten godkänner du att bli rättsligt bunden av Villkoren. Ifall du inte samtycker med Villkoren och inte önskar att bli bunden av dem kan du inte använda Tjänsten.

Genom att ansluta sig till tjänsten som förälder/vårdnadshavare och länka samman ditt konto med ett barns konto ger din tillåtelse till barnets användande av Tjänsten och godkänner dessa villkor avseende ditt barns användande av Tjänsten. Ett barns konto som inte är sammanlänkat med sin förälder eller vårdnadshavare inom sju dagar kommer att raderas.

Gimi erbjuder en global Tjänst, därför kan specifika versioner av Villkor vara gällande i vissa jurisdiktioner. Denna version av Villkor ska vara tillämplig i Sverige. Andra Villkor är gällande i andra länder.

2. Om tjänsten

Gimi erbjuder en mobilapplikation, avsedd att användas av barn, föräldrar och vuxna för att hjälpa familjen att hantera barnens ekonomi och utbilda barn om pengar (“Tjänsten”).

Tjänsten tillgängliggörs genom vår Applikation för mobila enheter (“Applikationen”), samt delvis genom vår hemsida (gimi.com)(“Hemsidan”,”Vår hemsida”).

Gimi har rätt att ändra Tjänsten, till exempel lägga till nya funktioner, ta bort funktioner, låsa funktioner eller ändra funktioner.

3. Föräldrars och barns användande av Tjänsten.

För att använda Tjänsten måste du vara över 18 års ålder eller ha Förälders eller Vårdnadshavares tillåtelse.

Om du, som förälder eller vårdnadshavare, tillåter ditt barn att använda Tjänsten ska du säkerställa att ditt barn är medvetet om hur barnet får använda Tjänsten. Du är ansvarig för ditt barns användning av tjänsten under ditt föräldraansvar. Vi uppmanar att du regelbundet pratar med ditt barn angående dess användning av Tjänsten.

Endast föräldrar/vårdnadshavare får ansluta sig till tjänsten som primär (första) supporter och länka samman sitt konto med ett barns som är under deras vårdnad. Efter detta får personer som föräldern/vårdnadshavaren godkänner ansluta sig som supporters och länka samman sitt konto med barnets konto, till exempel far- och morföräldrar, syskon, grannar eller liknande.

4. Prenumerationer och avgifter

Du har möjlighet att teckna en prenumeration för tilläggstjänster i Gimi-appen. Detta innebär att du betalar Gimi månadsvis eller årsvis. Du har alltid möjlighet att avsluta din prenumeration.

Du är ansvarig för att betala din prenumerationsavgift. Om prenumerationsavgiften inte är betald vid förfallodatum kommer tilläggstjänsten att begränsas eller tillfälligt blockeras.

Gimi har beslutanderätt avseende om framtida produktutvecklingar, utvecklingar av tjänsten och tilläggstjänster ska anses ingå i den tjänst som du har prenumeration på. Du kan därmed inte framföra krav på att din prenumeration ska anses omfatta sådana produktutvecklingar, utvecklingar av tjänsten och tilläggstjänster.

Vänligen observera att Gimi förbehåller sig rätten att ändra sina avgifter och prismodell. Detta kommer att visas på vår hemsida och du kommer också att motta specifik information om förändringar i avgifterna för prenumeration på tilläggstjänster.

5. Dina skyldigheter när du använder Tjänsten

För att få åtkomst till Tjänsten måste du acceptera och godkänna Villkoren och skapa ett användarkonto genom att registrera vissa personliga uppgifter, inkluderat användarnamn, födelsedatum och telefonnummer eller emailadress (“Användarkonto”).

Du är ansvarig för att använda Tjänsten på ett lagligt och ansvarsfullt sätt i enlighet med dessa Villkor. Ditt användande av Tjänsten ska därför ta därför uppmärksamma följande skyldigheter:

 • Du är ansvarig för att ge komplett, sann och korrekt kontakt-, konto- och betalningsinformation och för att säkerställa att sådan information hålls uppdaterad. Du är också ansvarig att säkerställa att annan information som du eventuellt överför till Gimi som en användare av Tjänsten, enligt din vetskap, inte är falsk eller på annat sätt kan korrumpera eller störa Tjänsten, att du har rätt att dela den med Gimi och andra användare och att du har rätt att dela informationen med Gimi och andra användare.
 • Du är ansvarig för att allt användande av Tjänsten som sker under ditt användarnamn samt om du är vårdnadshavare under ditt barns användarnamn. Om ditt användarnamn, telefonnummer eller den enhet du använder för att få åtkomst till tjänsten har förlorats eller stulits eller om du har skäl att misstänka att det har förekommit en obehörig tillgång till ditt användarkonto, var vänlig kontakta Gimi omedelbart och ändra din lösenkod så fort som möjligt.
 • Du får inte använda tjänsten i några kommersiella syften eller andra syften som inte är relaterade till Tjänstens syfte (att användas av barn, föräldrar/vårdnadshavare och andra vuxna godkända av föräldern/vårdnadshavaren för att hantera pengar och att hjälpa familjen att hantera barns ekonomi och utbilda barn om digitala pengar.)
 • Du får inte kopiera (om inte uttryckligt tillåtet i dessa Villkor), avkoda, förändra, arrangera, försöka att få åtkomst till källkoden, modifiera, reverse engineer eller skapa egna varianter eller versioner av tjänsten. Scraping av information i Applikationen, inkluderat tredje part information tillgänglig via Tjänsten, är strikt förbjuden.
 • Tjänsten får inte användas på något sätt som är olagligt, skadligt eller kan anses stötande av Gimi, andra användare eller tredje parter. Särskilt får du inte använda Tjänsten på något sätt för att trakassera, utnyttja, hota, förtala eller på annat sätt kränka annans rättigheter. Gimi är inte ansvariga för sådan användning av annan användare eller part men Gimi uppmuntrar dig att rapportera alla incidenter till Gimi (såsom trakasserier, hot, förtal, stötande eller olagliga meddelanden).

Om du bryter mot någon av dessa Villkor, eller om rättsligt ansvar resulterar från ditt användande av Tjänsten, kommer du att bli ansvarig för kostnader och utgifter, inkluderat rättsliga avgifter och kostnader, som vi eller våra anställda, uppdragstagare eller medarbetare åsamkas som ett resultat. Detta inkluderar alla kostnader som resulterar från att någon annan använder din information, eller Gimi-konto, såvida du inte kan bevisa att det har använts bedrägligt.

6. Personliga uppgifter och Integritet

Vi tar din integritet på största allvar. Vi har därför nödvändig säkerhet och skydd på plats för din personliga information och kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

7. Avslutande eller avstängning av Tjänsten

Du kan säga upp ditt avtal med Gimi när som helst genom att avinstallera Gimi applikationen och avsluta ditt användande av Tjänsten.

Gimi kan säga upp avtalet med dig, enligt dessa Villkor, och stänga av eller avsluta ditt användande av och tillgång till Tjänsten om något av det följande inträffar:

 • Du bryter mot våra Villkor.
 • Du ger inte, när du blir tillfrågad, den information vi behöver för att kontrollera din identitet eller giltigheten i någon information du givit oss.
 • Vi misstänker att du är, eller har varit, inblandad i bedräglig eller olaglig verksamhet när du använder Tjänsten.

Vid uppsägning av ditt avtal med oss måste du sluta använda Tjänsten. Om uppsägning sker på grund av ditt brott mot dessa Villkor kommer du inte få några betalda avgifter återbetalda.

Gimi har också rätt att säga upp avtalet med dig utan att uppge en anledning. Vid sådan uppsägning av Gimi utan anledning, kommer du att bli återbetald för förbetalade avgifter.

8. Äganderätter

Tjänsten är skyddad av Upphovsrättsliga lagar och internationella upphovsrättsliga instrument och även andra lagar och regelverk som rör äganderätter och immateriella rättigheter. Gimi och dess licensgivare ska behålla äganderätt i och till Tjänsten och alla relaterade immateriella rättigheter, inkluderat utan begränsning varumärken, firmanamn, databas rättigheter och patent. Du åtnjuter en licens med endast en begränsad rätt att använda Tjänsten som beskrivet i och föremål för dessa Villkor.

Licensen tillåter dig inte att använda Gimi:s namn, varumärken eller andra kommersiella symboler. Alla rättigheter och licenser som inte uttryckligt tilldelas dig i dessa Villkor behålls av Gimi.

9. Ansvarsbegränsning

Vi kan inte garantera att din tillgång till vår Applikation och Hemsida, eller dess innehåll, kommer att levereras oavbrutet och felfritt, eller att hemsidan kommer att vara fri från virus eller andra skadliga egenskaper. Det är ditt ansvar att ha tillfredsställande skydd och rutiner på plats för att säkerställa att material som du erhåller från vår hemsida är fri från skadliga egenskaper.

Gimi kontrollerar och övervakar innehåll som tillgängliggörs av Användarna eller andra tredje parter via Tjänsten, men kan oavsett inte garantera dess ursprung eller korrekthet. Gimi är inte ansvarigt och kan inte hållas ansvariga för giltigheten och korrektheten av innehållet som erhålls i samband med användandet av Tjänsten. All användning av information som erhållits genom användandet av tjänsten ska göras efter ditt eget omdöme och på din egen risk.

Vi har vidtagit alla åtgärder i syfte att motverka internetbedrägeri och att säkerställa att all data som inhämtas från dig hålls säker. I det extremt osannolika fallet av ett intrång i våra säkra data servers kan vi inte hållas ansvariga.

Inte under några omständigheter kan vi hållas ansvariga för direkt, indirekt, ideell eller annan form av förlust eller skada som resulterar från ditt användande eller nedladdning av något innehåll från tjänsten.

Gimi är inte ansvariga för förseningar eller förluster orsakade av omständigheter utanför vår kontroll och som väsentligt försämrar fullföljandet av skyldigheten i fråga eller att fullföljandet av skyldigheten inte är ekonomiskt försvarbar.

10. Överföring och tilldelning

Gimi kan komma att tilldela och överföra rättigheter och skyldigheter under dessa Villkor till tredje part som Gimi samarbetar med. Gimi kommer meddela dig om sådan överföring eller tilldelning om det påverkar dina rättigheter under dessa villkor.

11. Support och feedback

Gimi strävar efter att ge korrekt och effektiv teknisk support, uppgraderingar och uppdateringar för Tjänsten. Gimi ska dock inte ha en skyldighet att ge support eller underhåll för Tjänsten under dessa Villkor och behåller rätten att kunna begränsa supporten, uppgraderingar och uppdateringar då och då.

Om du postar frågor till vår support och meddelanden på våra bloggar och forum äger du upphovsrätten till texten. Dock ger du oss obegränsad gratis licens att återpublicera texten på vår hemsida och att distribuera, tillgängliggöra eller sälja texten i print eller elektronisk form vart som helst i världen som en del av en redigerad sammanställning eller på annat sätt.

12. Ändringar i Tjänsten och Villkoren

Gimi kan närsomhelst, med eller utan förvarning ändra Villkoren genom att lägga nya versioner av Villkoren på vår hemsida. Du hittar alltid den senaste versionen av villkoren på hemsidan. Om inget annat datum är sagt, blir de nya versionerna av Villkoren gällande 30 dagar efter publicering på hemsidan.

I fall av väsentliga förändringar kommer du bli meddelad genom in-app meddelande eller genom notis på hemsidan och tilldelad alternativet att avsluta tjänsten innan de träder i kraft.

13. Kontaktinformation

Om du har ytterligare frågor om Gimi:s villkor eller vill göra en begäran om viss information uppmuntras du att kontakta Gimi.

Kontaktinformationen är:

Gimi AB, Registreringsnummer 556985-8029,  Gimi AB C/O Convendum stockholm city AB

Box 4011, 102 61 Stockholm.

Du kan också skicka frågor till info@gimi.com eller i Applikationen.

Dessa Villkor uppdaterades senast den 14 oktober 2021.

 

 

Gimi Master Användarvillkor

 

 1. Introduktion

Gimi Master är den utökade versionen av Gimi Applikationen och är tillgänglig mot betalning av en  prenumerationsavgift.

Gimi Master kompletteras av en lösning involverande ett förbetalt betalkort med tillhörande digitala plånböcker som erbjuds Användare av en tredje part;  PFS Card Solutions (Ireland) Limited (“PCSIL”).

Gimi Master innehåller flera funktionaliteter som beskrivs på hemsidan. I korthet kommer Gimi Master att möjliggöra för föräldrar och barn att överföra, spara och spendera pengar inom gränserna för Applikationen och det förbetalda betalkortet.

Dessa villkor utgör tilläggsvillkor till Användarvillkor för Gimi.

 1. Det förbetalda betalkortet

Det förbetalda betalkortet tillhandahålls inte av Gimi utan av tredje parten PCSIL. Användandet av det förbetalda kortet är därmed föremål för separat avtal mellan användaren och PCSIL.  

Det ska noteras att medel som är relaterade till det förbetalda betalkortet inte kommer att hållas av Gimi utan av PCSIL på bankkonto registrerat i PCSIL:s namn.

Ifall du beslutar att avsluta din prenumeration för Gimi Master kommer vi att assistera dig i kontakten med PCSIL avseende potentiell återbetalning av de medel som fortfarande hålls i ditt användarkonto hos PCSIL eller på det förbetalda betalkortet kopplat till Användarkontot.

Det ska noteras att Gimi inte är ansvariga för säkerheten, legaliteten eller kvaliteten eller någon annan aspekt av de varor och tjänster som kan köpas med det förbetalda betalkortet.

 1. Avgifter

Gimi Master tillhandahålls mot en prenumerationsavgift som betalas till Gimi och betalningen av denna prenumerationsavgift är sättet som du inledningsvis uppgraderar din nuvarande version av Gimi tjänsten till Gimi Master. Ifall du inte sedan tidigare är en Gimi användare behöver du även acceptera och godkänna Gimis Användarvillkor och skapa ett Användarkonto genom att registrera särskilda personuppgifter (bland annat telefonnummer, födelsedatum)

Avgifterna kommer att debiteras från det kontokort som är kopplat till ditt konto på AppStore eller Google Play.

Våra nuvarande avgifter, för respektive jurisdiktion, finns på hemsidan: https://www.gimitheapp.com/avgifter-begransningar

Vänligen observera att Gimi förbehåller sig rätten att ändra sina avgifter och prismodell. Detta kommer att visas på vår hemsida och du kommer också att motta specifik information om förändringar i avgifterna för Gimi Master.

Ifall det inte finns tillräckligt saldo på det uppgivna kontokortet för att genomföra betalningen kan Gimi avsluta ditt avtal med Gimi och avsluta ditt användande av och tillgång till tjänsten.

 1. Ångerrätt

Du har rätt till en 14 dagars ångerrätt från dagen du accepterat detta avtal, under vilken du kan avbeställa din prenumeration för Gimi Master. Ifall du skulle önska att avbeställa din prenumeration under tiden för ångerrätt, var vänlig att maila Gimi på hello@gimitheapp.com eller kontakta kundtjänst i Applikationen.

Vi kommer att återbetala de prenumerationsavgifter som du har betalt så fort som möjligt efter att avbeställningen är fullbordad.

Ifall du har överfört några medel till PCSIL och därmed ditt användarkonto hos PCSIL eller det förbetalda kortet kommer vi att assistera dig i din kontakt med PCSIL för att PCSIL ska kunna återbetala dina medel.

 1. Månadsprenumeration

Du har möjlighet att teckna en månadsprenumeration på Gimi Master. Detta innebär att du betalar Gimi månadsvis. Du har alltid möjlighet att avsluta din prenumeration.

Vänligen notera att inga betalda prenumerationsavgifter kommer att återbetalas vid uppsägning. Detta gäller även om du inte har kunnat använda tjänsten på grund av att du inte har lyckats verifiera din identitet, i ett sådant fall är Gimi skyldiga enligt lag att avstå från inleda en affärsförbindelse med dig.

Du är ansvarig för att betala din prenumerationsavgift. Om prenumerationsavgiften inte är betald vid förfallodatum kommer funktioner på ditt förbetalda betalkort att begränsas eller tillfälligt blockeras.

Gimi har beslutanderätt avseende om framtida produktutvecklingar, utvecklingar av tjänsten och tilläggstjänster ska anses ingå i den tjänst som du har månadsprenumeration på. Du kan därmed inte framföra krav på att din månadsprenumeration ska anses omfatta sådana produktutvecklingar, utvecklingar av tjänsten och tilläggstjänster.

 1. Årsprenumeration

Du har möjlighet att teckna en årsprenumeration på Gimi Master. Detta innebär att du betalar Gimi årsvis. Du har alltid möjlighet att avsluta din prenumeration.

Vänligen notera att inga betalda prenumerationsavgifter kommer att återbetalas vid din uppsägning. Detta gäller även om du inte har kunnat använda tjänsten på grund av att du inte har lyckats verifiera din identitet, i ett sådant fall är Gimi skyldiga enligt lag att avstå från inleda en affärsförbindelse med dig.

Du är ansvarig för att betala din prenumerationsavgift. Om prenumerationsavgiften inte är betald vid förfallodatum kommer funktioner på ditt förbetalda betalkort att begränsas eller tillfälligt blockeras.

Gimi har beslutanderätt avseende om framtida produktutvecklingar, utvecklingar av tjänsten och tilläggstjänster ska anses ingå i den tjänst som du har årsprenumeration på. Du kan därmed inte framföra krav på att din årsprenumeration ska anses omfatta sådana produktutvecklingar, utvecklingar av tjänsten och tilläggstjänster.

7.                   Livstidsprenumeration

Du har möjlighet att teckna en livstidsprenumeration på Gimi Master. Detta innebär att du mot betalning av ett engångsbelopp får tillgång till tjänsten under tjänstens livstid. Vänligen notera att livstid avser tjänstens livstid och inte din eller annan fysisk persons livstid.

Vänligen notera att en betald livstidsprenumeration inte kommer att återbetalas vid din uppsägning. Detta gäller även om du inte har kunnat använda tjänsten på grund av att du inte har lyckats verifiera din identitet, i ett sådant fall är Gimi skyldiga enligt lag att avstå från inleda en affärsförbindelse med dig.

Gimi har beslutanderätt avseende om framtida produktutvecklingar, utvecklingar av tjänsten och tilläggstjänster ska anses ingå i den tjänst som du har livstidsprenumeration på. Du kan därmed inte framföra krav på att din livstidsprenumeration ska anses omfatta sådana produktutvecklingar, utvecklingar av tjänsten och tilläggstjänster.

 1. Uppsägning

Vid uppsägning av din prenumeration, kommer du att förlora tillgång till funktionalitet och ditt kort och e-plånböcker hos PSCIL kommer att stängas ner. Inga betalda prenumerationsavgifter kommer att återbetalas.

Ifall du inte förnyar en prenumeration innebär det att du sagt upp avtalet med Gimi för Gimi Master. Vi kommer att skicka dig tre påminnelsemail för det fall att du vill återuppta prenumerationen. Om du inte förnyat prenumerationen inom tre månader kommer ditt kort och e-plånböcker hos PCSIL att stängas ner.

För information om uppsägning av Gimi eller PCSIL, vänligen se Gimi Användarvillkor och villkoren för det förbetalda kortet.

 

Avtal om kontoinformationstjänster

1.     Allmän information

Gimi AB, organisationsnummer 556985-8029, Gimi AB C/O Convendum stockholm city AB Box 4011, 102 61 Stockholm. Gimi AB är registrerad som betaltjänstleverantör avseende kontoinformationstjänster hos Finansinspektionen och står under dess tillsyn.

Gimi Prepaid Mastercard är utgivet av PFS Card Services (Ireland) Limited (PCSIL) i enlighet med licens från Mastercard International Incorporated. PFS Card Services (Ireland) Limited (PCSIL) är auktoriserat av Central Bank of Ireland, reference number  C175999, för utgivande av elektroniska pengar samt tillhandahållande av betaltjänster. Registrerad kontor: Front Office, Scurlockstown Business Campus, Trim, Co. Meath, C15 K2R9, Ireland. Company Registration number: 590062. Gimi är en emoney distributor för PFS Card Services Ireland limited och erbjuder epenga-distribution åt PCSIL.

Gimi agerar som Kontoinformationstjänst när du ser ditt användarkonto hos PSCIL och det förbetalda kortet i Applikationen. Vilket innebär kontinuerlig tillgång till kontoinformation såsom saldo, transaktionshistorik och transaktionsinformation.

Gimi agerar som emoney distributor åt PCSIL.

Genom att godkänna dessa villkor ger du ditt samtycke till att Gimi utför kontoinformationstjänster avseende ditt konto hos PSCIL och det förbetalda kortet vilket innebär kontinuerlig tillgång till kontoinformation såsom saldo, transaktionshistorik och transaktionsinformation. Vänligen notera att din kontoinformation är personuppgifter och därmed är dina rättigheter enligt vår Integritetspolicy tillämpliga.

 

Information till dig som användare lämnas i dessa villkor och kan närsomhelst hittas på Gimis hemsida https://www.gimitheapp.com/sv/terms

 

2.     Användandet av tjänsterna

För att kontoinformationstjänsten ska kunna utföras korrekt behöver du identifiera dig med BankID eller bild på pass eller ID när du skaffar ett förbetalt kort.

 

Genomförande av kontoinformationstjänsten tar i vanliga fall högst 5 minuter. I sällsynta fall kan tjänsten ta längre tid eller vara tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska uppdateringar eller tillfälliga fel.

Användandet av tjänsterna är avgiftsfritt.

 

3.     Kommunikation

Information till dig som användare lämnas i dessa villkor och kan närsomhelst hittas på Gimis hemsida https://www.gimitheapp.com/sv/terms

För kommunikation kring kontoinformationstjänsten ska Gimis support användas som hittas i Applikationen eller hemsidan.

Språket för detta avtal är svenska och kommunikation kring detta avtal kommer vara på svenska. Språket kan även vara i engelska för det fall du inte talar svenska.

Vid säkerhetsrisker eller obehörig användning av tjänsterna kommer Gimi att meddela dig genom meddelande i Applikationen, email eller genom telefon.

 

 1. Godkännande av ändringar i villkor

Om Gimi publicerar nya villkor på hemsidan och underrättar dig om detta och du inte meddelar Gimi att du inte godkänner de nya villkoren ska du anses ha godkänt villkoren från och med den dag då villkoren blev gällande.

 

5.     Avtalets löptid och uppsägning

Detta avtal gäller så länge som du innehar ett Gimi-konto.

Du kan säga upp avtalet omedelbart genom att radera ditt användarkonto. Vänligen notera att du inte kommer kunna använda Gimis kontoinformationstjänster vid uppsägning.

 

6.     Lag och forum

Svensk lag gäller för detta avtal och forum för tvist ska vara Stockholms tingsrätt.

 

Du kan även vända dig till följande organisationer för information och prövning utanför domstol.

 

Konsumentombudsmannen
https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/konsumentombudsmannen-ko/

Allmänna reklamationsnämnden
https://www.arn.se/

 

Konsumenternas bank- och finansbyrå
https://www.konsumenternas.se/

 

 

 

Gimi AB is a registered payment service provider for account information services with the Swedish Financial Supervisory Authority, and is under its supervision.

The Gimi Prepaid Mastercard is issued by PFS Card Services (Ireland) Limited pursuant to a license from Mastercard International Incorporated. PFS Card Services (Ireland) Limited, trading as PCSIL, is authorised and regulated as an issuer of electronic money by the Central Bank of Ireland under registration number C175999. Registered office: Front Office, Scurlockstown Business Park, Trim, Co. Meath, C15 K2R9. Company Registration Number: 590062.