User terms

1. Inleiding

Wij zijn Gimi AB, een vennootschap naar Zweeds recht (Aktiebolag) (hierna “Gimi”, “ons”, “wij”, “onze”, enz. genoemd).

Deze Servicevoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing tussen Gimi en u met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Dienst (zoals hieronder verder beschreven). Het is belangrijk dat u de Voorwaarden zeer zorgvuldig leest voordat u toegang neemt tot of gebruik maakt van de Dienst, aangezien deze Voorwaarden de verantwoordelijkheden tussen u en Gimi uiteenzetten.

Door u te registreren als gebruiker bij Gimi en toegang te nemen tot en gebruik te maken van de Dienst gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden en er niet aan gebonden wenst te zijn, mag u geen toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst. Door u als ouder of voogd aan te melden voor de Dienst en de account van uw kind te koppelen, staat u het gebruik van de Dienst door uw kind toe en stemt u ermee in dat uw kind de Dienst gebruikt. Een account van een kind dat niet binnen zeven dagen aan een account van zijn ouder of voogd is gekoppeld, wordt verwijderd.

Aangezien Gimi een wereldwijde Dienst verleent, kunnen in bepaalde rechtsgebieden specifieke Voorwaarden van toepassing zijn. Deze versie van de Voorwaarden is van toepassing tenzij er een lokale versie van de Voorwaarden in uw land bestaat. Indien er een lokale versie van de Voorwaarden bestaat, is in plaats daarvan de lokale versie van toepassing.

2. Over de Dienst

Gimi biedt een mobiele toepassing bedoeld om te worden gebruikt door kinderen en ouders om geld te beheren, om het gezin te helpen stappen te zetten naar een economische huishouding van kinderen en om kinderen de omgang met geld te leren (de “Dienst”).

De Dienst wordt beschikbaar gesteld door middel van Onze applicatie voor mobiele apparaten (de “Applicatie”), en gedeeltelijk Onze website (www.gimi.com) (de “Website”, “onze site”), waarbij beide zijn ontworpen voor het hele gezin, inclusief ouders en jonge kinderen onder ouderlijke toestemming en toezicht.

De Dienst bestaat uit een gratis versie en aanvullende diensten die beschikbaar zijn tegen betaling van een abonnementsgeld. Voor de aanvullende diensten gelden aanvullende voorwaarden.

3. Het gebruik van de Dienst door ouders en kinderen

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet u ten minste 18 jaar of ouder zijn of, indien u jonger bent dan 18 jaar, toestemming hebben van uw ouders of voogd.

Indien u, als ouder of voogd, uw kind toestaat de Dienst te gebruiken, dient u ervoor te zorgen dat uw kind op de hoogte is van de manier waarop het de Dienst mag gebruiken. U bent verantwoordelijk voor elk gebruik door uw kinderen onder uw ouderlijke verantwoordelijkheid. Wij moedigen u aan om regelmatig met uw kind te praten over zijn gebruik van de Dienst.

Alleen ouders/voogden mogen zich bij de Dienst aanmelden als primaire supporter en de accounts koppelen van die kinderen die onder hun zorg en voogdij vallen. Na de initiële koppeling en goedkeuring van de ouder/wettelijke voogd, kunnen extra supporters worden gekoppeld aan de account van de kinderen, zoals grootouders, broers en zussen, buren.

4. Abonnement en kosten

U kunt een abonnement nemen op aanvullende diensten in de Gimi-app. Dit betekent dat u maandelijks of jaarlijks abonnementskosten betaalt aan Gimi. U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen. Als u uw abonnement opzegt, worden de betaalde abonnementskosten niet gerestitueerd.

U bent verantwoordelijk voor het betalen van de abonnementskosten. Indien de abonnementskosten niet op de vervaldag wordt betaald, wordt de bijkomende dienst beperkt of tijdelijk geblokkeerd.

Gimi heeft het recht om te beslissen of toekomstige productontwikkeling, ontwikkeling van de Dienst en aanvullende diensten moeten worden opgenomen in het abonnement dat u hebt. Met andere woorden, u kunt niet eisen dat uw abonnement dergelijke productontwikkeling, ontwikkeling van de Dienst en aanvullende diensten omvat.

Houd er rekening mee dat Gimi het recht heeft om de kosten en het prijsmodel te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal op onze website worden vermeld en u zult specifieke informatie ontvangen over de wijzigingen in de kosten voor uw abonnement.

5. Uw verantwoordelijkheden bij het gebruik van de Dienst

Om toegang te krijgen tot de Dienst moet u de Voorwaarden aanvaarden en ermee akkoord gaan en een gebruikersaccount aanmaken door bepaalde persoonlijke gegevens te registreren, waaronder gebruikersnaam, telefoonnummer/e-mailadres en geboortedatum. (“Gebruikersaccount”).

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst op een rechtmatige en verantwoordelijke manier in overeenstemming met deze Voorwaarden. Bij gebruikmaking van de Dienst moet daarom rekening worden gehouden met de volgende verantwoordelijkheden:

  • U bent verantwoordelijk voor het indienen van volledige, waarheidsgetrouwe en correcte contact-, rekening- en betalingsinformatie en voor het up-to-date houden van deze informatie. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat informatie die u aan Gimi overdraagt als gebruiker van de Dienst, naar uw beste weten, niet vals is of anderszins de Dienst nadelig kan beïnvloeden, aantasten of verstoren en dat u het recht hebt om deze te delen met Gimi en andere gebruikers.
  • U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van de Dienst dat plaatsvindt onder uw gebruikersnaam en die van uw kind. Als uw gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer of het toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst verloren of gestolen is, of als u enige reden hebt om aan te nemen dat er ongeautoriseerde toegang is geweest tot uw gebruikersaccount, neem dan onmiddellijk contact op met Gimi en wijzig uw wachtwoord zo snel mogelijk.
  • U mag de Dienst niet gebruiken voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden die geen verband houden met het doel van de Dienst (d.w.z. te gebruiken door kinderen, ouders/wettelijke voogden en andere volwassenen die door de ouder/wettelijke voogd zijn goedgekeurd om het gezin te helpen stappen te zetten naar een economische huishouding van kinderen en om kinderen de omgang met digitaal geld te leren).
  • U mag de Dienst, updates of enig deel daarvan niet kopiëren (tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden), decompileren, demonteren, proberen de broncode te achterhalen, wijzigen, aan reverse engineering onderwerpen of er afgeleide werken van maken. Het scrapen van informatie in de Dienst, met inbegrip van informatie van derden die via de Dienst toegankelijk is, is ten strengste verboden.
  • De Dienst mag niet worden gebruikt op een manier die wederrechtelijk, schadelijk of beledigend kan worden geacht door Gimi, andere gebruikers of derden. In het bijzonder mag u onze Service niet gebruiken om iemand lastig te vallen, te misbruiken, te stalken, te bedreigen, te belasteren of anderszins inbreuk te maken op de rechten van een andere partij. Gimi is niet verantwoordelijk voor dergelijk gebruik door een andere gebruiker of partij, maar Gimi moedigt u aan om eventuele incidenten te melden aan Gimi (zoals intimiderende, bedreigende, lasterlijke, beledigende of onrechtmatige berichten).

Indien u één van deze algemene voorwaarden schendt, of indien er aansprakelijkheden ontstaan als gevolg van uw gebruik van de Dienst, bent u verantwoordelijk voor de kosten en uitgaven, met inbegrip van juridische kosten, die ons, of onze werknemers, functionarissen, bestuurders of vertegenwoordigers als gevolg daarvan ontstaan. Hieronder vallen ook de kosten die ontstaan door het gebruik van uw persoonlijke informatie of uw Gimi account door iemand anders,tenzij u kunt aantonen dat het gebruikt is voor bedrieglijke doeleinden.

6. Persoonsgegevens en privacy

We vinden uw privacy erg belangrijk. Daarom passen wij de nodige beveiligingsmaatregelen toe op uw persoonsgegevens en zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend behandelen in overeenstemming met ons Privacybeleid.

7. Beëindiging of opschorting van de Dienst

U kunt uw overeenkomst met Gimi op elk gewenst moment beëindigen door de Gimi Apps te de-installeren en het gebruik van de Dienst te staken.

Gimi kan de overeenkomst met u, onder deze Voorwaarden, beëindigen en uw gebruik van en toegang tot de Dienst opschorten of beëindigen als een van de volgende situaties zich voordoet:

  • U overtreedt onze algemene voorwaarden
  • U verzuimt op verzoek informatie te verstrekken aan de hand waarvan wij uw identiteit of de geldigheid van door u verstrekte informatie kunnen controleren
  • Wij vermoeden dat u betrokken bent of bent geweest bij frauduleuze of wederrechtelijke activiteiten bij het gebruik van de Dienst.

Bij beëindiging van uw overeenkomst met ons, is het u verboden om langer gebruik te maken van de Dienst. Indien een beëindiging te wijten is aan uw inbreuk op deze Voorwaarden, zal u geen restitutie van betaalde kosten ontvangen, indien van toepassing.

Gimi heeft ook het recht om de overeenkomst met u zonder opgave van redenen te beëindigen. In geval van een dergelijke beëindiging door Gimi zonder reden, krijgt u alle vooruitbetaalde kosten gerestitueerd.

8. Eigendomsrechten

De Dienst is onderhevig aan/het voorwerp van de beschermde werking van het wettelijke auteursrecht en internationale auteursrechtverdragen, andere rechten van intellectueel eigendom en verdragen over de bescherming van intellectueel eigendom. Gimi en haar licentiegevers blijven eigenaar in en op de Dienst en op alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, handelsnamen, databankrechten en patenten. U wordt een licentie verleend met slechts een beperkt recht om de Dienst te gebruiken zoals uiteengezet in en onderworpen aan deze Voorwaarden.

De licentie staat je niet toe om gebruik te maken van Gimi’s naam, handelsmerken of andere commerciële symbolen. Alle rechten en licenties die niet uitdrukkelijk onder deze Voorwaarden aan u zijn verleend, blijven voorbehouden aan Gimi.

9. Beperking van aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat uw toegang tot onze site of Applicatie, of de inhoud daarvan, onafgebroken zal geschieden of storingsvrij zal verlopen, of dat de site vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke eigenschappen. Het is uw verantwoordelijkheid om voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen en procedures in te stellen om ervoor te zorgen dat materiaal dat u via onze site verkrijgt, vrij is van verontreinigingen of andere schadelijke eigenschappen.

Gimi controleert en bewaakt de inhoud die beschikbaar wordt gesteld door de Gebruikers of andere derden via de Dienst, maar kan niettemin de oorsprong en juistheid ervan niet garanderen. Gimi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de geldigheid en juistheid van de inhoud die wordt verstrekt via en in verband met het gebruik van de Dienst. Elk gebruik van de informatie die door gebruikmaking van de Dienst wordt verkregen, geschiedt op uw eigen risico.

Wij hebben alle mogelijke maatregelen genomen om internetfraude te voorkomen en ervoor te zorgen dat de van u verzamelde gegevens veilig en beveiligd zijn. In het uiterst onwaarschijnlijke geval van een inbreuk op onze beveiligde computerservers, kunnen wij echter geen aansprakelijk aanvaarden.

Onder geen enkele omstandigheid zijn we aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of andere vorm van verlies of verwonding als gevolg van uw gebruik, of het downloaden van enige inhoud van de Dienst.

Gimi is niet verantwoordelijk voor vertragingen of verlies als gevolg van omstandigheden waarover wij geen invloed hebben en die de nakoming van de verplichting in kwestie aanzienlijk belemmeren of waardoor de nakoming van de verplichting economisch niet verantwoord is.

10. Overdracht of toewijzing

Gimi kan haar rechten en plichten uit hoofde van deze Voorwaarden afstaan en overdragen aan derden waarmee Gimi samenwerkt. Gimi zal u op de hoogte stellen van een dergelijke afstand of overdracht als dit invloed heeft op uw rechten onder deze Voorwaarden.

11. Ondersteuning en feedback

Gimi streeft ernaar om adequate en efficiënte technische ondersteuning, upgrades en updates voor de Dienst te bieden. Gimi is echter niet verplicht om ondersteuning of onderhoud te bieden voor de Dienst onder deze Voorwaarden en behoudt zich het recht voor om de ondersteuning, upgrades en updates die van tijd tot tijd worden geleverd te beperken.

Als u vragen stelt aan onze ondersteuningsexperts of berichten op onze blogs of forums plaatst, kunt u aanspraak maken op het auteursrecht op deze tekst. Echter, het plaatsen van tekst, impliceert het verlenen aan ons van een onbeperkte vrije licentie om die tekst opnieuw te publiceren op onze site en om die tekst opnieuw te verspreiden, beschikbaar te stellen of te verkopen in gedrukte of elektronische vorm overal ter wereld als onderdeel van een redactioneel bewerkte compilatie of anderszins.

12. Wijzigingen in de Dienst en Voorwaarden

Gimi kan te allen tijde met of zonder aparte kennisgeving de Voorwaarden wijzigen door het plaatsen van nieuwe versies van de Voorwaarden. U vindt de laatste versie van de Voorwaarden altijd op de Website. Tenzij een andere datum is vermeld, worden nieuwe versies van de Voorwaarden 30 dagen na hun publicatie op de Website van kracht.

In geval van ingrijpende wijzigingen wordt u daarvan op de hoogte gesteld via een in-app bericht of via een bericht op de Website en krijgt u de mogelijkheid om de Dienst te beëindigen voordat deze van kracht worden.

13. Contactinformatie

Als u verdere vragen heeft over Gimi’s Voorwaarden of een verzoek wilt doen met betrekking tot bepaalde informatie, wordt u aangemoedigd contact op te nemen met Gimi.

Contactinformatie

Gimi AB, Reg. Nr. 556985-8029, Gimi AB C/O Convendum stockholm city AB

Box 4011, 102 61 Stockholm.

U kunt uw vragen ook per e-mail sturen naar info@gimi.com of in de sollicitatie.

Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 11 september 2021.

Gimi AB is a registered payment service provider for account information services with the Swedish Financial Supervisory Authority, and is under its supervision.