Account information services

Allmän information

Gimi AB, organisationsnummer 556985-8029, adress Gimi AB C/O Convendum stockholm city AB Box 4011, 102 61 Stockholm är registrerat som betaltjänstleverantör för kontoinformationstjänster hos Finansinspektionen och är under dess tillsyn.

Genom att tillhandahålla kontoinformationstjänsten tillåter Gimi dig att hämta kontoinformation från ett bankkonto med ett tillhörande betalkort till Gimi-appen, så att du kan se ditt barns saldo och transaktioner i Gimi-appen.

Genom att acceptera dessa villkor ger du ditt uttryckliga samtycke till Gimi att tillhandahålla kontoinformationstjänster för det bankkonto som du väljer, vilket innebär att Gimi har kontinuerlig tillgång till kontoinformation såsom saldo, transaktionshistorik och transaktionsinformation.

Observera att Gimi behandlar dina personuppgifter, till exempel kontoinformation, för att tillhandahålla den begärda tjänsten med hjälp av avtal som rättslig grund. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter, läs vår sekretesspolicy.

Information för dig som användare finns i dessa villkor och kan hittas när som helst på Gimis webbplats och https://www.gimitheapp.com/sv/terms

Dessa villkor utgör tilläggsvillkor till Gimis användarvillkor. Om du inte accepterar alla bestämmelser i villkoren får du inte använda tjänsterna.

Användning av tjänsten

För att använda tjänsten måste du vara 18 år eller ha samtycke från din förälder/vårdnadshavare.

Tjänsten är endast avsedd att visa ett barns kontoinformation i Gimi-applikationen. Tjänsten är inte avsedd att visa en förälders eller någon annan vuxens saldo och transaktioner i Gimi -applikationen, sådan användning anses bryta mot dessa villkor.

Genom att använda tjänsterna godkänner du Gimi att få tillgång till dina inloggningsuppgifter på respektive bank (“Bankinloggningsuppgifter”) i enlighet med instruktionerna som beskrivs i dessa villkor. När du gör detta ger du ditt uttryckliga samtycke till och instruerar Gimi att använda dina Bankinloggningsuppgifter åt dig för att utföra tjänsterna. Gimi kommer därefter att använda dessa Bankinloggningsuppgifter när du vill använda kontoinformationstjänsten. Av säkerhetsskäl måste du förnya denna identifiering då och då, minst var nittionde (90) dag.

Du ansvarar för att du har tillstånd att använda bankinloggningsuppgifterna och informationen som hämtas via kontoinformationstjänsten.

Tillhandahållande av kontoinformationstjänsten tar vanligtvis högst 5 minuter. Den tid det tar att hämta data varierar beroende på den tid som krävs för identifiering mot banken och mängden information som ska hämtas. Det kommer dock att utföras så snart som möjligt efter att du har godkänt tjänsten. I sällsynta fall kan tjänsten ta längre tid eller vara tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska uppdateringar eller tillfälliga fel.

En förutsättning för att kontoinformationstjänsten ska kunna utföras är att bankkontot är tillgängligt online.

Användning av kontoinformationstjänsten är gratis. Avgifter som tas ut av din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma.

Personuppgifter

För att kunna leverera kontoinformationstjänsten till dig måste vi behandla dina personuppgifter. När du accepterar dessa användarvillkor är du medveten om att Gimi kommer att behandla finansiell information från det bankkonto du väljer. Denna information består av bank, kontonummer, balansräkning, transaktionsinformation och transaktionshistorik. Gimi behandlar denna information endast i syfte att leverera kontoinformationstjänsten till dig. Gimi kommer också att behandla händelsedata och metadata för att säkerställa att tjänsten fungerar och för att förbättra tjänsten.

Gimi kommer att sluta behandla dina personuppgifter när du säger upp detta avtal om det inte föreligger en rättslig förpliktelse för Gimi att fortsatt behandla uppgifterna.

Läs mer om Gimis behandling av personuppgifter och dina rättigheter i vår sekretesspolicy.

Kommunikation

Information till dig som användare tillhandahålls i dessa villkor och kan hittas när som helst på Gimis webbplats https://www.gimitheapp.com/sv/terms

För kommunikation om kontoinformationstjänsten ska Gimis support användas. Gimis support är tillgänglig i Gimi-appen eller på webbplatsen.

Avtalets språk är svenska och kommunikation om detta avtal kommer att ske på svenska. Språket kan vara engelska om du inte talar svenska.

Vid säkerhetsrisker eller obehörig användning av tjänsterna kommer Gimi att meddela dig genom meddelande i appen, SMS, e -post eller telefon.

Ditt ansvar

Det är ditt ansvar att du har rätt att använda bankinloggningsuppgifterna och att du har behörighet att begära tjänsten. Observera att detta även gäller betalkonton och andra konton som du har tillsammans med någon annan.

Utöver ovanstående är du också ansvarig för och garanterar att:

din användning av Tjänsterna sker i enlighet med Villkoren och tillämpliga lagar och regler.

du håller dina bankinloggningsuppgifter skyddade från obehörig åtkomst.

du skyddar din tekniska utrustning från obehörig användning.

du omedelbart informerar Gimi om du misstänker eller har kunskap om obehörig användning av tjänsterna eller om din tekniska utrustning.

informationen du tillhandahåller i tjänsterna är korrekt, uppdaterad och fullständig.

informationen du tillhandahåller i tjänsterna kränker inte någon annans rättigheter eller på något annat sätt bryter mot lag eller någon annans rättigheter.

du inte kopierar, ändrar, distribuerar eller publicerar innehåll som tillhandahålls av Gimi inom Tjänsterna eller på något annat sätt missbrukar Tjänsterna eller använder det för något annat ändamål än de är avsedda för.

du försöker inte kringgå säkerhetsåtgärderna eller andra begränsningar av tjänsterna.

Tillgänglighet och vårt ansvar

Tjänsterna är normalt tillgängliga hela tiden. Vi kan dock inte garantera att Tjänsterna är fria från fel eller avbrott. Vi har rätt att göra ändringar i driftsmetoder, tekniska specifikationer etc. och har alltid rätt att stänga av tjänsterna för underhåll och liknande aktiviteter. Vårt mål är att all information i tjänsterna ska vara korrekt och så aktuell som möjligt. Gimi kan dock inte garantera tillförlitligheten eller riktigheten av informationen som presenteras i tjänsterna. Gimi kan inte hållas ansvarig om Tjänsterna inte är tillgängliga eller om information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat, förutom vad som följer om Gimis ansvar enligt tillämplig lag.

Tjänsternas prestanda kan vara beroende av tjänster som tillhandahålls av en tredje part (t.ex. mobiltelefonoperatör eller internetleverantör). Vi är inte ansvariga för sådana tjänster som tillhandahålls av en tredje part.

Annat än vad som anges i tvingande lag, är Gimi under inga omständigheter ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstår i samband med tillhandahållandet av tjänsterna.

Godkännande av ändringar av villkoren

Om Gimi skulle ändra dessa villkor kommer du att meddelas i god tid. Du har godkänt villkoren för det datum då villkoren börjar gälla, såvida du inte håller med om de nya villkoren.

Avtalet och uppsägning

Detta avtal är giltigt så länge du har ett Gimi-konto. Du kan säga upp avtalet omedelbart genom att radera ditt användarkonto. Observera att du då inte kommer att kunna använda Gimi kontoinformationstjänst. Observera också att det inte är tillräckligt att avinstallera programmet för att säga upp avtalet. Mer information om uppsägning av Gimi finns i Gimis användarvillkor.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga av dig från att använda kontoinformationstjänsten om du bryter mot villkoren eller på annat sätt använder tjänsterna på ett sätt som kan skada Gimi eller en tredje part.

Vid misstänkta säkerhetsrisker kan Gimi informera dig via meddelande i appen, e-post eller telefon. Gimi kan när som helst blockera kontoinformationstjänsten om det finns risk för osäker användning av Tjänsterna eller vid misstanke om obehörig användning av Tjänsterna. Detsamma gäller misstänkt bedrägeri eller annan olaglig verksamhet.

Överlåtelse eller överlåtelse

Gimi har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Gimi har också rätt att anlita underleverantörer för att uppfylla sina skyldigheter.

Force Majeure

Vi är inte ansvariga för förseningar eller brister i funktionalitet eller prestanda som vi rimligen inte kan förutse eller som på annat sätt orsakas av omständigheter utanför vår rimliga kontroll (force majeure), inklusive men inte begränsat till händelser som brand, översvämning, explosion, upplopp, krigshandlingar, orkan, sabotage, terrorhandlingar, vandalism, olyckor, epidemisk sjukdom, åtgärder från myndigheter eller myndigheter, domstolsföreläggande, strejk eller andra liknande händelser som kan uppstå trots Gimis rimliga ansträngningar för att förhindra, undvika, fördröja eller mildra effekter av sådana händelser.

Lag och forum

Svensk lag gäller för detta avtal och forumet för tvist ska vara Stockholms tingsrätt.

Du kan också vända dig till följande informations- och granskningsorganisationer.

Konsumentombudsmannen
https://www.konsumentverket.se… reklamationsnämnden
https://www.arn.se/

K… bank- och finansbyrå
https://www.konsumenternas.se/

Gimi AB is a registered payment service provider for account information services with the Swedish Financial Supervisory Authority, and is under its supervision.

The Gimi Prepaid Mastercard is issued by PFS Card Services (Ireland) Limited pursuant to a license from Mastercard International Incorporated. PFS Card Services (Ireland) Limited, trading as PCSIL, is authorised and regulated as an issuer of electronic money by the Central Bank of Ireland under registration number C175999. Registered office: Front Office, Scurlockstown Business Park, Trim, Co. Meath, C15 K2R9. Company Registration Number: 590062.